Advanced Strokes Expanded From the Basic Strokes.

If you need a wookbook, please contact us.

撇点
撇点

 

 

 

Write first piě and then diǎn .

Lesson 1 piě diǎn

 

Pinyin

Character

English

female

ān 

safe

hǎo

good

senior woman 

 

撇piě折zhē
撇piě折zhē

 

 

 

Write 撇piě折zhē continuously.

Lesson 2  piě zhē

 

Pinyin

Character

English

go

yún

cloud

interrogative

hóng

red

 

竖shù提 tí
竖shù提 tí

 

 

 

Write 竖shù 提tí continuously.

 

Lesson 3 shù 

 

Pinyin

Character

English

zhǎng

grow

nóng

farm

clothes

with

 

竖shù弯wān 钩gōu
竖shù弯wān 钩gōu

 

 

 

Write 竖shù弯wān 钩gōu continuously.

Lesson 4 竖shù弯wān 钩gōu

 

Pinyin

Character

English

ér

child

lóng

 

dragon

seven

kǒng

surname

 

横héng撇piě
横héng撇piě

 

 

 

Write 横héng撇piě continuosly.

 

Lesson 5 héngpiě 

 

Pinyin

Character

English

yòu

again

yǒu

friend

shuǐ

water

chà

fork

 

横héng斜xié钩gōu
横héng斜xié钩gōu

 

 

 

Write 横héng

斜xié钩gōu contiunously.

 

Lesson 6 héngxiégōu

 

Pinyin

Character

English

fēng

wind

jǐu

nine

fēi

fly

 

several

 

横héng折zhē折zhē撇piě
横héng折zhē折zhē撇piě

 

 

 

Write 横héng折zhē折zhē撇piě continuously.

 

Lesson 7 héngzhēzhē

 

Pinyin

Character

English

and

suck in

garbage

utmost

 

横héng折zhē折钩gōu
横héng折zhē折钩gōu

 

 

 

Write 横héng折zhē折zhē钩gōu continuously.

Lesson 8 héngzhēzhēgōu

  

Pinyin

Character

English

duì

team

yīn

cloudy

nǎi

milk

that

 

竖shù折zhē折zhē钩gōu
竖shù折zhē折zhē钩gōu

 

 

 

Write 竖shù折zhē折zhē钩gōu continuously.

 

 

Lesson 9   shùzhēzhēgōu

 

Pinyin

Character

English

horse

and

kǎo

test

younger brother


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->