Part 2  V - Sentence

  S   +   V   +  ( O )

 

Lesson 1                    Affirmative Sentence

 

Word List      

v.            

学习

xué xí

study

认识

rèn shí

know

喜欢

xǐ huān

like

ài

love

kàn

see/visit

rèn shí

understand

xiǎng

want

打算

dǎ suàn

plan

go/leave

n.

/

gū mā

aunt

英文

yīng wén

English

绿色

lǜ

green

chá

tea

xuě

snow


Expressions     

做功课

zuò gōng kè

do one’s lessons

打网球

dǎ wǎng qíu

play tennis

打篮球

dǎ lán qíu

play basketball

打排球

dǎ pái qíu

play volleyball

打乒乓球

dǎp īng pāng qíu

play table tennis

打曲棍球

dǎ qū gùn qíu

play hockey

开会

kāi huì

have a meeting

Sentence Pattern

 Examples

 

Chinese

 

 

English

 

 

I

Understand.

 

wǒ

dǒng

 

 

 

 

喜欢

绿茶。

You

like

green tea.

nǐ

xǐ huān

lǜ chá

 

 

 

学习

英文。

He

studies

English

xué xí

yīng wén

 

 

 

打算

去看姑妈

she

plans

to visit her aunt.

dǎ suàn

Qù kàn
gū mā

 

 

 

我们

会。

We

have

a meeting.

wǒmén

kāi

huì

 

 

 

你们

认识

他。

You

know

him.

nǐmén

rèn shí

 

 

 

他们

去旅游。

They

want

to travel.

tāmén

xiǎng

qù lǚ yóu

 

 

 If you need more materials, please go to contact and sign. We will send you a pass word.